Thomi Moeckel, Matthias Roth, Thomas Belmont, Lucio Marelli